سیدعبدالباقی بن سیدعبدالباقی آرتیمانی همدانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعبدالباقی بن سیدعبدالباقی آرتیمانی همدانی اصفهانی، از محدّثین و شعرای قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرعبدالباقی بن میرعبدالباقی بن سیّدرضی‌الدّین محمّد آرتیمانی همدانی اصفهانی، عالم فاضل جلیل و شاعر ادیب اریب، از محدّثین و فضلای قرن یازدهم هجری است. جدّش از اهالی «آرتیمان» همدان و از شعرای معروف بوده است. خود او در اصفهان ساکن بوده و گاهی شعر می‌سروده و «باقی» تخلّص می‌کرده است.
[۱] واله داغستانی، علی‌قلی‌خان، ریاض الشعراء، ج۱، ص۴۲۰.
این شعر از اوست:

"به کف آورده‌ام از گلشن بی خار غمت ••• گل داغی که نصیب دل آگاه شود".

شاگردی علاّمه مجلسی

[ویرایش]

وی از شاگردان علاّمه محمّدباقر مجلسی است.
[۲] بزرگان فرهنگ و تاریخ اصفهان: نسخه خطی.
[۳] حسینی اشکوری، سیداحمد، تراجم الرّجال، ج۱، ص۲۶۵.
او نسخه‌ای از کتاب «کافی» را در سال ۱۰۸۹ق نوشته و ظاهرا نزد علاّمه مجلسی قرائت نموده و علاّمه مجلسی در پایان جزء اوّل جهت او اجازه مرقوم داشته است. این نسخه در کتابخانه وزیری یزد موجود است.
[۴] شیروانی، محمد، فهرست کتابخانه وزیری، ج۱، ص۲۷۵.
[۵] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علاّمه مجلسی، ج۲، ص۴۹.

همچنین میرعبدالباقی کتاب «تهذیب الاحکام» را نزد علاّمه مجلسی خوانده و استاد در چندین محل کتاب اَنهاء جهت او نوشته که تاریخ آخرین آن ۲۸ رجب ۱۰۹۲ق است. نسخه به شماره ۳۱۸۳ در کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی موجود است.
[۶] حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۸، ص۴۰۶.

کتاب «فوائد علیّه و تصحیح النّیّه» یا «نیّات عبادات» از تالیفات اوست که به فارسی و یک مقدمه، ۷ مقصد و یک خاتمه در سال ۱۱۱۰ق به نام شاه سلطان حسین صفوی نوشته است. نسخه‌ای از آن به شماره ۴/۷۳۲۶ در کتابخانه آیت اللّه مرعشی و نسخه‌ای دیگر به شماره ۲۱۴۷ در کتابخانه مرکز احیاء میراث اسلامی در قم موجود است.
[۷] حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۱۹، ص۱۲۰.
[۸] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست مرکز احیاء میراث، ج۶، ص۱۵۳-۱۵۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. واله داغستانی، علی‌قلی‌خان، ریاض الشعراء، ج۱، ص۴۲۰.
۲. بزرگان فرهنگ و تاریخ اصفهان: نسخه خطی.
۳. حسینی اشکوری، سیداحمد، تراجم الرّجال، ج۱، ص۲۶۵.
۴. شیروانی، محمد، فهرست کتابخانه وزیری، ج۱، ص۲۷۵.
۵. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علاّمه مجلسی، ج۲، ص۴۹.
۶. حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۸، ص۴۰۶.
۷. حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۱۹، ص۱۲۰.
۸. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست مرکز احیاء میراث، ج۶، ص۱۵۳-۱۵۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۱۰۵.    


جعبه ابزار