سیدعبدالمطلب موسوی جزائری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالمطلب موسوی جزائری اصفهانی، از فضلاء مقیم اصفهان در قرن یازدهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میر عبدالمطلب موسوی جزائری، از فضلاء مقیم اصفهان در قرن یازدهم هجری بوده است.
وی «اصول کافی» را نزد علاّمه ملاّ محمّدباقر مجلسی خوانده و در آخر آن، علاّمه مجلسی جهت وی اجازه مرقوم فرموده است. تاریخ آن ششم شوال ۱۰۷۴ق است. علاّمه طهرانی در «الذریعه» گوید: پنج اجازه دارد همگی مختصر به تاریخ‌های مختلف از ۱۰۷۴ق تا ۱۰۷۷ق بر اجزاء اصول کافی و در یکی از آنها از میر عبدالمطلب چنین یاد شده است: «السیّد الاید الفاضل الموفّق المسدّد میر عبدالمطلب».
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علاّمه مجلسی، ج۲، ص۵۸.
[۲] دوانی، علی، علاّمه مجلسی بزرگمرد علم و دین، ص۳۵۱.
[۳] حسینی اشکوری، سیداحمد، اجازات الحدیث، ص۲۲۹.
[۴] حسینی اشکوری، سیداحمد، تلامذه العلاّمه المجلسی، ص۱۱۴.
[۵] طبرسی نوری، حسین‌بن‌محمدتقی، فیض قدسی، ص۱۶۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علاّمه مجلسی، ج۲، ص۵۸.
۲. دوانی، علی، علاّمه مجلسی بزرگمرد علم و دین، ص۳۵۱.
۳. حسینی اشکوری، سیداحمد، اجازات الحدیث، ص۲۲۹.
۴. حسینی اشکوری، سیداحمد، تلامذه العلاّمه المجلسی، ص۱۱۴.
۵. طبرسی نوری، حسین‌بن‌محمدتقی، فیض قدسی، ص۱۶۷.
۶. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱، ص۱۵۳.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۸۰.    


جعبه ابزار