سیدعبدالواسع بن محمدعلی زواره‌ای اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعبدالواسع بن محمدعلی زواره‌ای اصفهانی، شاعر، ادیب و خوشنویس اصفهان در قرن سیزده هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا عبدالواسع متخلّص به «صفا» فرزند میرزا محمّدعلی طباطبائی زواره‌ای (وفا)، شاعر و ادیب و خوشنویس ماهر در قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است.
وی در سال ۱۲۲۸ق متولّد شد و در علم و ادب مهارت یافته و خط شکسته را نیز نیکو می‌نوشت. در اصفهان به خدمت حاج سیّدمحمّدباقر حجةالاسلام شفتی درآمد و کاتب ویژه او شد. پس از وفات مرحوم حجةالاسلام مدّتی در اصفهان و مدّتی در زواره بود تا اینکه در سال ۱۲۸۴ق در زواره وفات یافت و همانجا مدفون شد.
غزل و قصیده را نیکو می‌سرود. ابتدا «مشرب» تخلّص داشت و سپس آن را به «صفا» تغییر داد. در انشاء و تَرَسُّل نیز مقام استادی داشت. او اشعاری در مدح سیّد حجةالاسلام و میرزا آقاخان نوری (صدراعظم ناصرالدّین شاه) دارد.
این چند بیت از قصیده در مدح سیّد حجةالاسلام از اوست:

"خدایگان جهان صاحب خجسته خصال ••• ظهیر ملّت و دین، مقتدای اهل کمال"
"خدایگانی کاندر به عهد دولت او ••• کسی نیافت نشانی و نامی از آمال"
"سخن ز قدرش اگر، گریه‌ها که از گردون ••• سرود قهرش اگر، لرزه‌ها در آجال"

آثار و تالیفات

[ویرایش]

این آثار از اوست:
۱. «دیوان اشعار»؛
۲. «انجمن روشن»؛
۳. «تحفه الشّعراء».
[۱] وفازواره‌ای، محمدعلی، تذکره مآثرالباقریه، ص۳۵۸-۳۶۱.
[۲] وفازواره‌ای، محمدعلی، تذکره مآثرالباقریه، ص۱۹۶.
[۳] جناب، میرسیدعلی، الاصفهان: رجال و مشاهیر، ص۳۶۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. وفازواره‌ای، محمدعلی، تذکره مآثرالباقریه، ص۳۵۸-۳۶۱.
۲. وفازواره‌ای، محمدعلی، تذکره مآثرالباقریه، ص۱۹۶.
۳. جناب، میرسیدعلی، الاصفهان: رجال و مشاهیر، ص۳۶۱.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۹۲.    


جعبه ابزار