سیدعبدالوهاب (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعبدالوهاب ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سید عبدالوهاب طالقانی، از علمای معاصر شیعه
سیدعبدالوهاب صالح، از علمای مبارز مشروطه خواه‌ ایران در قرن چهاردهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار