سیدعلیرضا بن اسداللّه مرعشی حسینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعلیرضا بن اسداللّه مرعشی حسینی اصفهانی، از فضلاء اصفهان در قرن دوازدهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّد علیرضا بن سیّد اسداللّه مرعشی حسینی، از فضلاء اصفهان در قرن دوازدهم هجری بوده است. یادداشت ملکیّت او بر کتاب «مختصر النّافع» محقّق حلّی در رجب ۱۱۹۱ق مشاهده می‌شود. نسخه به شماره ۶۵۳۱ در کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی در قم موجود است.
[۱] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست مرعشی، ج۱۷، ص۱۱۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست مرعشی، ج۱۷، ص۱۱۶.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۶۵۴.    

جعبه ابزار