سیدعلیرضا بن حبیب‌اللّه شیخ‌الاسلام اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعلیرضا بن حبیب‌اللّه شیخ‌الاسلام اصفهانی، از کارگزاران دولت صفویه در قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا علیرضا شیخ‌الاسلام فرزند میرزا حبیب‌اللّه صدر بن حسین بن حسن موسوی عاملی کرکی، از کارگزاران دولت صفویه در قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است.
شیخ حرّ عاملی درباره او گوید: «کان فاضلاً عالما محقّقا فقیها متکلما جلیل القدر عظیم الشان...» لکن مؤلّف ریاض العلماء، درباره او و برادرش و فرزندش میرزا معصوم می‌نویسد: «فان عد هولاء من اجله العلماء و ادخاله فی رجال هولاء الکبراء من وقاحه شنعاء لا سیما مع غایه المدح و الاطرء کما لا یخفی».
مادرش دختر شیخ لطف‌اللّه میسی عاملی بوده است. میرزا علیرضا در زمان شاه عباس دوم، در مرض موت پدرش شیخ‌الاسلام شد و در مراسم تاج‌گذاری شاه سلیمان نیز حاضر بوده و تا حدود سال ۱۰۷۴ق این منصب را برعهده داشته است. او در سال ۱۰۹۱ق وفات یافت.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علاّمه مجلسی، ج۱، ص۲۸۶.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۹۴۵.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، خاندان شیخ الاسلام اصفهان، ص۳۷.
[۴] معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۳، ص۸۲۲.
[۷] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الرّوضه النّضره، ص۴۰۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علاّمه مجلسی، ج۱، ص۲۸۶.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۹۴۵.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، خاندان شیخ الاسلام اصفهان، ص۳۷.
۴. معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۳، ص۸۲۲.
۵. حرعاملی، محمد بن حسن، امل الآمل، ج۱، ص۱۲۰.    
۶. اصفهانی افندی، میرزاعبدالله، ریاض العلماء، ج۲، ص۶۴.    
۷. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الرّوضه النّضره، ص۴۰۰.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۶۵۶.    

جعبه ابزار