سیدعلی بن سیدمعصوم حسینی قانعی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعلی بن سیدمعصوم حسینی قانعی اصفهانی، شاعر و ادیب قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدعلی حسینی کاشانی متخلّص به «قانعی» فرزند میرمعصوم، شاعر و ادیب قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است.
وی در سال ۱۰۴۱ق متولّد شده و در اصفهان علم و ادب آموخت و با صبیه آقا مؤمن مصنّف ازدواج کرد. در اصفهان ساکن بود و در سال ۱۰۷۴ق وفات یافت. دیوان اشعار او حدود چهل هزار بیت است. این بیت از اوست:

"از کدورت پاک کن تا می‌توانی سینه را ••• خاک بر سر می‌کند آخر غبار آئینه را".
[۱] نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۵۷۸.
[۲] شاملو، ولی‌قلی ‌بن‌ داودقلی، قصص الخاقانی، ج۲، ص۸۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۵۷۸.
۲. شاملو، ولی‌قلی ‌بن‌ داودقلی، قصص الخاقانی، ج۲، ص۸۷.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۵۷۴.    

جعبه ابزار