سیدعلی بن عزیزاللّه موسوی جزائری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعلی بن عزیزاللّه موسوی جزائری اصفهانی، از فضلاء و کاتبان عصر صفویّه در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدعلی بن عزیزاللّه موسوی جزائری، از فضلاء عصر صفویّه در اصفهان بوده است. وی در تاریخ چهارشنبه ۲۰ ربیع‌الثّانی ۱۱۰۱ق «شرح شواهد ابن ناظم» تالیف: سیّدمحمّد بن علی عاملی را به خط نستعلیق در اصفهان نوشته است. این نسخه به شماره ۷۴۲۹ در کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی در قم موجود است.
[۱] حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۱۹، ص۲۴۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۱۹، ص۲۴۰.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۵۳۳.    


جعبه ابزار