سیدعلی خلیفه‌سلطانی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعلی خلیفه‌سلطانی اصفهانی، ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدعلی بن سیدمرتضی خلیفه‌سلطانی اصفهانی، از علمای قرن دوازدهم هجری در اصفهان
سیدعلی بن سیدعلاءالدین خلیفه‌سلطانی اصفهانی، از علمای قرن یازدهم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار