سیدعلی صوتی یزدی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعلی صوتی یزدی اصفهانی، از شعراء و موسیقیدانان قرن یازدهم هجری بوده که در اصفهان وفات یافته است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدعلی صوتی یزدی، از شعراء و موسیقیدانان قرن یازدهم هجری بوده است. در فن موسیقی وارد بوده و سفری به حجاز نموده و سپس به هند رفته، مقتضی المرام به ایران بازگشت و مورد عنایت شاه عباس دوم قرار گرفته و سرانجام در سال ۱۰۷۸ق در اصفهان وفات یافته است. شعر زیر از اوست:

"از وجود من وجود هر گناهی قائم است ••• می‌توان گفتن مرا پروردگار معصیت".

منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۵۹۴.    

جعبه ابزار