سیدعلی قزوینی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعلی قزوینی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدعلی بن ابراهیم حسینی قزوینی، یکی از شخصیت‌های خاندان شیعی حسینی قزوینی
سیدعلی موسوی قزوینی، فرزند آقاسیداسماعیل از اکابر فقهای عصر خود در قزوین


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار