سیدمحمدابراهیم موسوی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدمحمدابراهیم موسوی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدمحمدابراهیم بن محمدصادق موسوی خواجویی اصفهانی، از نویسندگان قرن دوازده هجری در اصفهان
سیدمحمدابراهیم چهارسوقی موسوی خوانساری اصفهانی، از مجتهدین و وعاظ شهیر اصفهان در قرن سیزده هجری
سیدمحمدابراهیم موسوی شمس‌آبادی اصفهانی، از فقهای اصفهان در قرن سیزده هجری
سیدمحمدابراهیم شفیعیان موسوی سدهی اصفهانی، از علمای معاصر و از مدرسین مدرسه شفیعیه اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار