سیدمحمدباقر صدرالکتاب موسوی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآقاسیدمحمدباقر موسوی اصفهانی ملقب به «صدرالکتاب» از خوشنویسان قرن سیزدهم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آقاسیدمحمدباقر موسوی اصفهانی ملقب به «صدرالکتاب» از خوشنویسان قرن سیزدهم هجری بوده و در طهران به کتابت مشغول بوده و در نسخ‌نویسی به مقامی منیع رسیده قرآنی را به خط زیبای خود کتابت کرده است که بسیار مطلوب و مطبوع واقع شده است. در خط نستعلیق نیز مهارت داشته و «مثنوی معنوی» را کتابت کرده که در سال ۱۲۹۸ه چاپ سنگی شده است.
[۱] اعتماد السلطنه، محمدحسن خان، المآثر و الآثار یا چهل سال تاریخ ایران، ج۱، ص۲۷۳.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۳۰۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعتماد السلطنه، محمدحسن خان، المآثر و الآثار یا چهل سال تاریخ ایران، ج۱، ص۲۷۳.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۳۰۳.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۵۲.    


جعبه ابزار