سیدنجم‌الدین بدران علوی نسابه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیّدنجم‌الدّین بدران بن شریف بن ابی‌الفتح علوی حسینی موسوی نسّابه اصفهانی، از فضلاء و محدّثین جلیل القدر شیعه در قرن پنجم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدنجم‌الدّین بدران بن شریف بن ابی‌الفتح علوی حسینی موسوی نسّابه اصفهانی، از فضلاء و محدّثین جلیل القدر شیعه در قرن پنجم هجری است.
منتجب‌الدّین در «الفهرست» می‌نویسد: «به وسیله ثقةالدّین ابوالمکارم هبةاللَّه بن داود بن محمّد اصفهانی از او خبر یافتم». کتاب «المطالب فی مناقب آل ابی طالب» از تالیفات اوست.
[۱] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، النّابس، ص۳۵.
[۵] رازی، منتجب‌الدين، الفهرست، ص۴۳.
[۶] قمی، شیخ عباس، فوائد الرضویّه، ج۱، ص۵۵.
[۸] فقیه ‌ایمانی، مهدی، تاریخ تشیع اصفهان، ص۲۵۵-۲۵۶.
[۹] رفیعی مهرآبادی، ابوالقاسم و دیگران، دایرة المعارف تشیع، ج۳، ص۱۴۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، النّابس، ص۳۵.
۲. اصفهانی افندی، میرزاعبدالله، ریاض العلماء، ج۱، ص۹۶.    
۳. شیخ حر عاملی، محمدحسن، امل الآمل، ج۲، ص۴۳.    
۴. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرّواة، ج۱، ص۱۱۵.    
۵. رازی، منتجب‌الدين، الفهرست، ص۴۳.
۶. قمی، شیخ عباس، فوائد الرضویّه، ج۱، ص۵۵.
۷. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۲۱، ص۱۳۹.    
۸. فقیه ‌ایمانی، مهدی، تاریخ تشیع اصفهان، ص۲۵۵-۲۵۶.
۹. رفیعی مهرآبادی، ابوالقاسم و دیگران، دایرة المعارف تشیع، ج۳، ص۱۴۱.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۶۰.    جعبه ابزار