سید ابراهیم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابراهیم ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سید ابراهیم بهبهانی، از فقها و فعالان سیاسی ایران در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری
سید ابراهیم حسینی استهباناتی، از مراجع بزرگ شیعه پس از میرزا محمد تقی شیرازی
سید ابراهیم قزوینی، سید ابراهیم قزوینی (۱۲۶۴-۱۲۱۴ق) صاحب ضوابط
سیدمیرزاابراهیم همدانی، شهور به‌ قاضی‌ زاده‌، حکیم صوفی‌مشرب، فقیه، محدث و متکلم امامی‌
سیدابراهیم طباطبایی، ادیب و شاعر خاندان آل طباطبای عراقرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار