سید ابوالقاسم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابوالقاسم ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سید ابوالقاسم موسوی خویی، زعیم و مرجع بزرگ شیعه
سید ابوالقاسم دهکردی، از علمای بزرگ شیعه
سید ابوالقاسم کاشانی، از علمای برجسته سیاستمدار، ضد استعمار و مجاهد ایران در قرن چهاردهم هجری
سید ابوالقاسم میرفندرسکی حسینی، از جمله ستارگان درخشان آسمان حکمت و حقیقت خواهیرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار