سید عبدالحسین (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسید عبدالحسین ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سید عبدالحسین دستغیب، از علمای معاصر شیعه و از شهدای محراب
سید عبدالحسین خسروی همدانی‌، فرزند حکیم سید رضا خسروی همدانی و از علمای شیعه
سید عبدالحسین شرف الدین عاملی، از علمای بزرگ شیعه
سید عبدالحسین لاری، از علمای بزرگ شیعه
سید عبد الحسین طیّب، از علمای معاصر شیعهرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار