سید عبدالله (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعبدالله ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سید عبدالله بلادی، ملقب به مجتهد بلادی بهبهانی بوشهری، عالم مبارز و کثیرالتألیف و از مراجع بوشهر در قرن چهاردهم
سید عبدالله حسینی شیرازی، مشهور به اصیل الدین واعظ، مفسر و محدث شیعه قرن نهم هجری
سید عبدالله شبر، از علمای بزرگ شیعه در قرن دوازدهم هجری
سید‌عبد‌الله اصغری‌، از علمای معاصر شیعه
سیدعبدالله رشتی بحرینی، از علمای برجسته و مجاهد ایران در قرن سیزدهم هجریرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار