سید علی‌احمد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسید علی احمد ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سید علی احمد حجت کابلی، از علمای معاصر افغانستان
سیدعلی احمد عالم، از علما، مدرسان و خطبای روشن‌اندیش شیعه افغانستان در قرن چهاردهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار