سید علی اکبر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسید علی اکبر ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سید علی اکبر ابوترابی، از علما و مبارزان معاصر ایران
سیدعلی‌اکبر بحرینی، از روحانیون و وعّاظ متنفذ دربار مظفرالدّین شاه قاجار (حک: ۱۳۱۳ـ۱۳۲۴)
سید علی اکبر فال اسیری، از علمای شیعه و از مبارزان دوره نهضت تنباکو
سید علی اکبر قرشی، از علمای معاصررده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار