سید مجتبی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدمجتبی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سید مجتبی موسوی لاری، از علمای معاصر
سید مجتبی نواب صفوی، از علمای شهید معاصر و از مبارزان دوران پهلویرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار