سید محمدباقر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسید محمدباقر ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سید محمد باقر شفتی، از نوادگان امام موسی بن جعفر (علیه‌السّلام) و از علمای بزرگ شیعه
سید محمد باقر حکیم‌، از فقها و علمای معاصر
سید محمد باقر درچه ای، از علمای شیعه در قرن سیزدهم هجری
سید محمدباقر رضوی کشمیری، فرزند عالم جليل سيد ابوالحسن و از احفاد سید حسین قمی صاحب مزار معروف در کشمیر
سید محمد باقر سلطانی، از فقها و علمای بزرگ شیعه
سید محمد باقر شفتی، از علمای شیعه در قرن دوازدهم هجری
سید محمد باقر صدر، از علمای بزرگ و مبارز شیعه در قرن چهاردهم هجری
سید محمد باقر موسوی همدانی، مترجم تفسیر المیزان، از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی
سید محمد باقر میرداماد، مشهور به «میرداماد»، از علمای نیمه دوم قرن دهم
سید میر محمد باقر رفیعی، از بزرگان و علمای ایران در قرن سیزدهم هجریرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار