سید محمدعلی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسید محمدعلی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سیدمحمدعلی بن سیدعلی‌نقی بحرالعلوم، سیدمحمدعلی فرزند سیدعلی‌نقی از عالمان خاندان بحرالعلوم
سید محمدعلی قاضی طباطبایی، از علمای بزرگ معاصر شیعه و از شهدای محراب
سید محمدعلی موسوی جزایری، از علمای معاصر شیعه
سیدمحمدعلی موسوی عاملی اصفهانی، عالم شیعی امامی، جامع منقول، عارف و شاعر و ادیب


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار