سید مصطفی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسید مصطفی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سیدمصطفی بن حسین تفرشی، یکی از اکابر علمای شیعه در قرن یازدهم و از مبرزترین شاگردان شیخ عبدالله تستری و محقق کرکی
سید مصطفی خمینی، از علمای شیعه و فرزند شهید امام خمینی (رحمةالله‌علیه)
سید مصطفی کاشانی، یکی از علمای برجسته ایران
سید مصطفی محقق داماد، از عالمان دینی سده ۱۴ ش
سید مصطفی مهدوی هرستانی، از علمای معاصر شیعه
سید مصطفی حسینی دشتی، از علمای معاصر شیعه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار