سید موسی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسید موسی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سید موسی زرآبادی قزوینی، عالم ربانی و متألّه قرآنی
سید موسی شبیری زنجانی، از مراجع و علمای معاصر شیعه
امام موسی صدر، عالم، متفکر، سیاستمدار و رهبر شیعیان لبنان در قرن چهاردهم هجری/ بیستم میلادی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار