سید هادی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسید هادی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سید هادی حسینی بجستانی خراسانی، دانشمند فقیه و مجاهد بزرگ
سید هادی خسروشاهی، فرزند آیت‌الله سید مرتضی خسروشاهی، از علما و محققین معاصر
سیدهادی زوین، از فقها و ادبای مجاهد شیعه عراق در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار