سید کاظم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسید کاظم ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سید کاظم حائری، از فقهای مشهور حوزه علمیه قم
سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، از علما و مراجع بزرگ مشهوررده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار