شعب الدب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشِعْب الدُبّ از شعبهای مکه است که منتسب به ابی دب می‌باشد. از آن به مناسبت در باب حج نام برده‏اند.


معرفی شعب الدب

[ویرایش]

شعب الدّب یا شعب ابی دُب، منتسب به ابى دُبّ از مردان قبیله بنی سُواة بن عامر، از شعبهاى مکه است که در منطقه حجون و در مسیر مسجد الحرام به منی‏ قرار دارد.
[۱] أخبار مکة ج۲، ص۲۰۹.
[۲] أخبار مکة ج۲، ص۲۲۵.
[۳] أخبار مکة ج۲، ص۲۷۲.
[۴] مجمع البحرین ج۲، ص۹۰ واژه «شعب».


احکام شعب الدب

[ویرایش]

بنابر قول به جواز فاصله انداختن بین تلبیه و نیت احرام، برخى گفته‏اند: افضل براى سوار، که از مکه براى حج محرم شده، تأخیر تلبیه تا رقطاء یا شعب الدُبّ است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. أخبار مکة ج۲، ص۲۰۹.
۲. أخبار مکة ج۲، ص۲۲۵.
۳. أخبار مکة ج۲، ص۲۷۲.
۴. مجمع البحرین ج۲، ص۹۰ واژه «شعب».
۵. تهذیب الأحکام ج۵، ص۱۶۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۶۸۱.    


جعبه ابزار