شنق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتعداد كمتر از نصاب در زکات ‌چارپایان را شَنَق گویند.


وجوب زکات بعد از رسیدن به حد نصاب

[ویرایش]

حد نصاب زکات در چارپایان، رسیدن تعداد آنها به رقم مشخصی است، به عنوان مثال زكات در شتر زمانی واجب می‌شود كه شمار آن به پنج نفر برسد.
هر یك از چارپایان چند نصاب دارد. در مثال یاد شده، نخستین نصاب شتر، رسیدن شمار شتران به پنج نفر و دومین نصاب آن، رسیدن به ده نفر است.

شنق در اصطلاح فقه

[ویرایش]

در اصطلاح فقه ، شنق در شتر به آن تعداد از شتران گفته می‌شود كه متعلق زكات قرار نگرفته‌اند، یا بدان جهت كه زیر نصاب اول‌اند، مانند چهار نفر شتر و یا بدین جهت كه بین دو نصاب قرار دارند، مانند هشت نفر شتری كه بین دو نصاب اول و دوم واقع شده‌اند.
در گاو به جای شنق، «وقص» و در گوسفند «عفو» اطلاق شده است؛ لیكن‌ برخی، «وقص» و «شنق» را مرادف دانسته و در شتر و گاو هر دو واژه را به كار برده‌اند؛ چنان كه مترادف بودن دو واژه یاد شده از كلمات لغویان نیز استفاده می‌شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۱، ص۱۹۱.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، الرسائل العشر (الجمل و العقود)، ص۱۹۹.    
۳. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۸۵.    
۴. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۸۵.    
۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۸۹.    
۶. خوانساری، احمد، جامع المدارک، ج۲، ص۱۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۷۲۹-۷۳۰.    


رده‌های این صفحه : زکات | فقه
جعبه ابزار