شیخ عبدالحمید اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیخ عبدالحمید اصفهانی، از عرفای قرن هشتم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ عبدالحمید اصفهانی، از عرفای قرن هشتم هجری و از مریدان شاه نعمت‌اللّه ولی کرمانی بوده است.
[۱] شیرازی، محمدمعصوم، طرائق الحقایق، ج۳، ص۶۰.
[۲] زندگانی شاه نعمت‌اللّه ولی، ص۶۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شیرازی، محمدمعصوم، طرائق الحقایق، ج۳، ص۶۰.
۲. زندگانی شاه نعمت‌اللّه ولی، ص۶۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۱۸۲.    


جعبه ابزار