صحت (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصحت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سلامتی، به معنای سلامتی از بیماری
صحیح و فاسد، به معنای صحیح در مقابل فاسد و اشتباهرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار