صحیح (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه صحیح ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

حدیث صحیح، از اصطلاحات علم درایه و از اقسام خبر واحد
صحت و فساد، صحت، در مقابل فساد و در لغت به معنای تمامیترده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار