صدوق (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه صدوق ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اعلام و اشخاص


ابن‌بابویه محمد بن علی قمی، مشهور به صدوق و شیخ صدوق، محدث‌ و فقیه‌ بزرگ‌ شیعه امامیه‌

معانی


صدوق (حدیث)، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث و از الفاظ مدح راوی
صدوق ان شاء الله، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث و از الفاظ مدح راوی
صدوق تغیر بآخره، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث و از الفاظ مدح و ذم راوی
صدوق رمی بالارجاء، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث و از الفاظ مدح و ذم راوی
صدوق رمی بالتشیع، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث و از الفاظ مدح راوی
صدوق سیی‌ء الحفظ، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث و از الفاظ مدح و ذم راوی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار