ضد عام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افترک و عدم یک شیء را ضد عام گویند.


تعریف ضد عام

[ویرایش]

ضد عام، مقابل ضد خاص می‌باشد. ضد عام یک امر وجودی، نقیض عدم یا ترک آن است؛ برای مثال، ضد عام نماز خواندن، که امری وجودی است، عدم آن، یعنی ترک نماز است.

نقیض ضد عام در خارج

[ویرایش]

ممکن نیست وجود و عدم چیزی در خارج با هم و در یک زمان اجتماع کنند، بنابراین، ضد عام هر مأمور به، ترک همان مأمور به خواهد بود.
در کتاب «بحوث فی علم الاصول» آمده است: «الضد العام و هو ما یکون التقابل بینه و بین الواجب بالسلب و الایجاب،‌ ای النقیض».

معنای دیگر ضد عام

[ویرایش]

ضد عام، معنای دیگری نیز دارد که در این بحث مورد نظر نیست و آن قدر مشترک بین اضداد وجودی است که در اصطلاح، به آن نیز «ضد عام» می‌گویند.
[۳] سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج۱، ص۲۱۴.
[۵] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۶۵.
[۶] جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۲، ص۴۲۶.
[۷] فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص۲۱۴.
[۸] محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۲، ص۲۱۲.
[۱۱] خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۲، ص(۲۵-۲۳).
[۱۴] سجادی، جعفر، فرهنگ معارف اسلامی، ج۱، ص۲۹۷.
[۱۶] مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۶۵.
[۱۸] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۴۴۸.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

ملازمه امر به شیء و نفی از ضد عام.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۲۹۱.    
۲. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۳۵۲.    
۳. سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج۱، ص۲۱۴.
۴. صاحب معالم، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص۶۳.    
۵. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۶۵.
۶. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۲، ص۴۲۶.
۷. فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص۲۱۴.
۸. محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۲، ص۲۱۲.
۹. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۱، ص۱۰۸.    
۱۰. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۲، ص۳۰۷.    
۱۱. خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۲، ص(۲۵-۲۳).
۱۲. خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج۱، ص۲۸۸.    
۱۳. ء خمینی، روح الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، ج۲، ص۴۷.    
۱۴. سجادی، جعفر، فرهنگ معارف اسلامی، ج۱، ص۲۹۷.
۱۵. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۴۵۵.    
۱۶. مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۶۵.
۱۷. قدسی مهر، خلیل، الفروق المهمة فی الاصول الفقهیة، ص۶۸.    
۱۸. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۴۴۸.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «ضد عام».

رده‌های این صفحه : ضد
جعبه ابزار