طایفه دنبل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطایفه دنبل از بزرگ ترنی طوایف آذربایجان و شعبه ای از اکراد می باشد. بزرگان آن طایفه از آغاز سلسله صفویه به بعد، در خوی و اطراف آن، قدرتی به هم رسانیدند. اغلب، حکومت خوی از طرف پادشاهان وقت، به این طایفه، تفویض می شود.
[۱] تاریخ خوی، مهدی آقاسی، ص ۴۶۶.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. تاریخ خوی، مهدی آقاسی، ص ۴۶۶.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    


رده‌های این صفحه : تراجم | قبائل | قبائل کرد
جعبه ابزار