طباطبایی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطباطبایی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

حاج آقاحسین طباطبایی بروجردی، بزرگترین مرجع تقلید جهان تشیّع در عصر خود
سیدعلی قاضی طباطبایی تبریزی، از عرفا و علما و استادان اخلاق حوزۀ نجف در قرن چهاردهم
سیدعلی بن سیدمحمدعلی طباطبایی، دانشمند بزرگ، فقیه، اصولی، محدث و نابغه قرن سیزدهم هجری قمری
علامه سیدمحمدحسین طباطبایی، حکیم الهی، مفسر قرآن، اسلام‌شناس و فقیه بزرگ و صاحب تفسیر المیزان
سیدمحمدحسن الهی طباطبایی، برادر علامه طباطبایی و از عرفان به‌نام شیعه
سید محمد مجاهد طباطبایی، از علمای بزرگ شیعه در قرن سیزدهم هجری قمری
سیدمحمد طباطبایی زواره، از علمای قرن دوازدهم هجری قمری
سیدمحمد طباطبایی فشارکی، از علمای قرن سیزدهم هجری قمری
سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، از علمای بزرگ شیعه و از افراد تأثیرگذار در نهضت مشروطه و صاحب کتاب عروةالوثقی
سید محمدعلی قاضی طباطبایی، از علمای بنام تبریز و از علمای مبارز در انقلاب اسلامی ایران و اولین شهید محراب
تقی طباطبائی قمی‌، از علمای شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری
سیدحسین طباطبایی قمی، از علمای مبارز شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری
سیدحسین مدرسی طباطبایی، از علمای معاصر شیعه
سید ضیاءالدین طباطبایی، یکی از شخصیت‌های معروف سیاسی ایران در عصر مشروطه
سیدعبدالعزیز طباطبایی‌، از عالمان کتاب‌شناس معاصر
سیدعلی طباطبایی حکیم، جد بزرگ خاندان حکیم، فرزند سیدمراد بن سیدشاه اسداللّه، طبیب ویژه شاه‌عباس اول صفوی (متوفی ۱۰۳۸)
سید محمدسعید طباطبایی حکیم‌، از علمای خاندان حکیم و فرزند آیت‌الله سید محمدعلی طباطبائی حکیم
سیدمحسن طباطبایی حکیم، فقیه مجاهد عراقی و مرجع تقلید شیعیان در قرن چهاردهم
سیدمحمدباقر طباطبایی حکیم، از علمای خاندان حکیم و از فرزندان آیت‌الله سیدمحسن حکیم
سیدعبدالصاحب طباطبایی حکیم، از علمای خاندان حکیم و از فرزندان آیت‌الله سیدمحسن حکیم
سیدعبدالهادی طباطبایی حکیم، از علمای خاندان حکیم و از فرزندان آیت‌الله سیدمحسن حکیم
سیدعلاءالدین طباطبایی حکیم، از علمای خاندان حکیم و از فرزندان آیت‌الله سیدمحسن حکیم
سیدمحمدحسین طباطبایی حکیم، از علمای خاندان حکیم و از فرزندان آیت‌الله سیدمحسن حکیم
سیدمحمدمهدی طباطبایی حکیم، از علمای خاندان حکیم و از فرزندان آیت‌الله سیدمحسن حکیم
سیدیوسف طباطبایی حکیم، از علمای خاندان حکیم و از فرزندان آیت‌الله سیدمحسن حکیم
سیدهاشم طباطبایی حکیم، از علمای خاندان حکیم، فرزند آیت‌الله سیدمحمدمهدی طباطبایی حکیم
سیدمحمود طباطبایی حکیم، از علمای خاندان حکیم، فرزند بزرگ آیت‌الله سیدمحمدمهدی طباطبایی حکیم
سیدمهدی طباطبایی حکیم، در پنجمین نسل از خاندان سیدعلی طباطبایی حکیم و از عالمان بزرگ نجف
سیدمحمدباقر درمیانی طباطبائی نائینی اصفهانی، متصدّی قسمتی از موقوفات درمیان و از قراء بُرخوار اصفهان
سیدمحمدباقر بن علی طباطبایی بروجردی اصفهانی، عالم فاضل از علماء اواخر دوره قاجاریه در اصفهان
سیدمحمدباقر طباطبایی اصفهانی، عالم فاضل، و از شاگردان علّامه مجلسی
سیدقاسم بن ابراهیم رسی طباطبایی، مردی فقیه، متکلم، محقق، مؤلف و مبارز و از افراد مشهور آل طباطبای یمن
سیدحسین رسی طباطبایی فرزند قاسم بن ابراهیم رسی از فقیهان و محققان و مبارزان خاندان طباطبایی است که در حیات پدرش
سیداحمد بن عبدالله طباطبایی، عالم و انقلابی و از افراد مشهور آل طباطبای مصر
سیدیحیی بن حسین طباطبایی، فقیه، متکلم، محقق، محدث، ادیب، شاعر، مبارز و نخستین امام شیعی زیدی یمن
سیدمحمد بن یحیی الهادی طباطبایی (۲۷۸-۳۲۳ ق/۸۹۱-۹۳۵ م)، فقیه، خطیب، متکلم، شاعر، ادیب و دومین فرمان‌روای طباطبایی یمن
سیداحمد بن یحیی الهادی طباطبایی معروف به احمد ناصر (۲۷۵-۳۲۵ ق/۸۸۸-۹۳۷ م)، فقیه، اصولی، متکلم، محقق، شاعر و سومین فرمان‌روا از آل طباطبای یمن
سیدقاسم بن علی عیانی طباطبایی، فقیه، محقق، نویسنده و امام زیدی و از افراد سرشناس آل طباطبای یمن
سیدیوسف بن یحیی طباطبایی، فقیه، نویسنده و فرمان‌روای زیدی یمن
سیدجلال‌الدین بن مرتضی شریعتی طباطبائی زفره‌ای اصفهانی، عالم فاضل در اصفهان
سیدمحمدجواد بن مرتضی طباطبائی اصفهانی، از فضلاء قرن دوازدهم هجری در اصفهان
سیدحسن بن سیدعلی طباطبائی اصفهانی، فاضل خطاط در قرن سیزدهم هجری
سیداحمد بن سیدعلی‌اکبر ابطحی طباطبایی یزدی، از علما و فضلای ساکن اصفهان در قرن چهارده هجری
سیدحسن بن محمد طباطبائی جشوقانی قهپائی اصفهانی، شاعر ادیب فاضل و خوشنویس در اصفهان
سیدحسن طباطبائی رامشنی جرقوئی اصفهانی، شاعر ادیب قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدمحمدحسن طباطبائی محرر نائینی اصفهانی، از خوشنویسان خط نستعلیق در قرن چهاردهم هجری در اصفهان
سیدمحمدحسین بن محمدابراهیم طباطبایی مدرس کهنگی اصفهانی، عالم فاضل جلیل در اصفهان
سیدحسین بن سیدابراهیم طباطبائی فشارکی اصفهانی، عالم فاضل، از علمای اوایل قرن چهاردهم هجری اصفهان
سیدمحمدحسین بن محمد شیخ‌الاسلام نائینی طباطبائی زواره‌ای، از علمای قرن دوازدهم هجری اصفهان
سیدمحمدحسین ناظم‌التجار طباطبائی اصفهانی، از تاجران خوشنام و متدّین و نیکوکار اصفهان در دوره قاجاریه
میرافضل بن عبدالکریم طباطبایی اردستانی اصفهانی، شاعر ادیب و از سادات عالی‌قدر اردستان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار