طبسی اصفهانی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطبسی اصفهانی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

محمّدتقی بن علی‌نقی طبسی اصفهانی، از دانشوران قرن دوازدهم هجری در اصفهان
محمدجعفر بن محمد طبسی اصفهانی، از فضلاء قرن یازدهم هجری در اصفهان
محمدحسین بن اسماعیل عارفچه طبسی خراسانی اصفهانی، عالم فاضل و واعظ کامل در اصفهان
اسماعیل طبسی خراسانی اصفهانی، از فضلای اهل منبر در قرن سیزدهم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار