طبقه هفتم قراء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطبقه هفتم قراء به اسامی نسل هفتم قاریان اطلاق می‌شود.


اسامی طبقه هفتم قاریان

[ویرایش]

اسامی طبقه هفتم قاریان عبارت است از:
۱. محمد بن یحیی کسائی صغیر (م ۲۹۰ ق)؛
۲. ابوعمر محمد بن عبدالرحمان مشهور به قنبل (م ۲۹۱ ق)؛
۳. ابوایوب سلیمان بن یحیی ضبی بغدادی (م ۲۹۱ ق)؛
۴. ابومحمد قاسم بن احمد خیاط تمیمی کوفی (م ۲۹۲ ق)؛
۵. هارون بن موسی بن شریک اخفش (م ۲۹۲ ق)؛
۶. ابوالحسن ادریس بن عبدالکریم حداد بغدادی (م ۲۹۳ ق)؛
۷. جعفر بن عبدالله انصاری اصفهانی (م ۲۹۶ ق)؛
۸. محمد بن عبدالرحیم اصفهانی (م ۲۹۶ ق)؛
۹. ابوعبدالله حسین بن علی بن حماد بن مهران رازی (م ۳۰۰ ق)؛
۱۰. ابوجعفر احمد بن فرح بن جبرئیل بغدادی (م ۳۰۳ ق)؛
۱۱. ابوالفضل جعفر بن محمد بن اسد ضریر نصیبی (م ۳۰۷ ق)؛
۱۲. ابوالعباس احمد بن سهل بن فیروزان (م ۳۰۷ ق)؛
۱۳. ابوبکر بن عبدالله بن مالک معروف به ابن سیف (م ۳۰۷ ق)؛
۱۴. ابومحمد اسحاق بن احمد خزاعی مکی (م ۳۰۸ ق)؛
۱۵. عباس بن فضل بن شاذان رازی (م ۳۱۰ق)؛
۱۶. موسی بن جریر بن عمران رقی (م ۳۱۰ ق)؛
۱۷. محمد بن هارون بن نافع تمار (م ۳۱۰ ق)؛
۱۸. حسن بن حسین بن علی صواف بغدادی (م ۳۱۰ ق)؛
۱۹. ابوجعفر محمد بن جریر طبری (م ۳۱۰ ق)؛
۲۰. ابوبکر حسن بن علی علاف بغدادی (م ۳۱۸ ق).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ج۲، ص۲۱۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «طبقه هفتم قراء».    جعبه ابزار