طبیب اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطبیب اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابراهیم شاه طبیب اصفهانی، از اطبای اصفهانی و از وابستگان به سلسله‌ دراویش در قرن دهم هجری
محمدباقر حسینی طبیب اصفهانی، محمدباقر طبیب اصفهانی، خطاط نسخ نویس در اصفهان
محمدباقر طبیب پوده‌ای سمیرمی اصفهانی، میرزامحمّدباقر طبیب، طبیب حاذق و ماهر اصفهانی
محمدباقر بن محمدحسین طبیب اصفهانی، از اطباء حاذق قرن یازدهم هجری اصفهان
سیدمحمدباقر طبیب اصفهانی، از اطباء معروف اصفهان در اواخر قرن سیزدهم هجری
محمداسماعیل طبیب اصفهانی، از اطبّای معروف در قرن سیزدهم هجری در اصفهان
اسماعیل طبیب اصفهانی، از اطبّای حاذق عهد صفویّه در اصفهان
محمداشرف بن حکیم محمد طبیب اصفهانی، از فضلا و دانشمندان اصفهان در قرن یازده هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار