طرق شیخ صدوق به زکریا بن مالک جعفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ صدوق به زکریا بن مالک جعفی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ صدوق به زکریا بن مالک جعفی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ صدوق به زکریا بن مالک جعفی دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - محمد بن یحیی
۳ - محمد بن احمد
۴ - علی بن اسماعیل
۵ - صفوان بن یحیی
۶ - عبدالله بن مسکان
۷ - ابوالعباس فضل بن عبدالملک
از زکریا نقاض

← طریق دوم


۱ - حسین بن احمد بن ادریس
۲ - احمد بن ادریس
۳ - محمد بن احمد
۴ - علی بن اسماعیل
۵ - صفوان بن یحیی
۶ - عبدالله بن مسکان
۷ - ابوالعباس فضل بن عبد الملک
از زکریا بن مالک جعفی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: در طریق شیخ صدوق به زکریا بن مالک جعفی حسین بن احمد بن ادریس است که در کتب رجال مذکور نیست. محقق اردبیلی اضافه می‌کنند در طریق دیگر علی بن اسماعیل است که نظر بن صباح وی را توثیق کرده است.
مرحوم قهپایی: هر دو سند حسن است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: زکریا بن مالک و زکریا نقاض را یکی دانسته در مورد هر دو می‌فرمایند: خبر قوی کالصحیح است، راجع به خبر دوم اضافه می‌کند که حکم به صحت آن نیز ممکن است، زیرا تا ابن مسکان صحیح است، و وی از اصحاب اجماع است.
محدث نوری: زکریا بن مالک و زکریا نقاص یک شخص است.
زکریا ثقه است بر فرض مجهول بودن به سند ضرر نخواهد زد. زیرا عبدالله بن مسکان در برخی از موارد بی واسطه از ایشان روایت می‌کند که از اصحاب اجماع است. و سند حسن کالصحیح است.
آیت الله خویی: طریق اول شیخ صدوق به زکریا بن مالک از جهت حسین بن احمد و طریق دوم از جهت علی بن اسماعیل ضعیف هستند. در مورد علی بن اسماعیل بن عیسی توثیقی در کتب رجال وارد نشده است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۴.
[۳] مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۷۰.
[۴] مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۷۹.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۵.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۹۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۴.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۲۸-۱۲۹.    
۳. مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۷۰.
۴. مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۷۹.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۵.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۹۶.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۸، ص۲۹۵.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ صدوق به زکریا بن مالک جعفی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۱۳.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ صدوق
جعبه ابزار