طرق شیخ صدوق به عبدالله بن حکم ارمنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ صدوق به عبدالله بن حکم ارمنی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ صدوق به عبدالله بن حکم ارمنی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ صدوق به عبدالله بن حکم ارمنی دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱ - حسین بن احمد بن ادریس
۲ - احمد بن ادریس
۳ - محمد بن احمد بن یحیی
۴ - سهل بن زیاد آدمی
۵ - حریری - نام وی سفیان است
۶ - ابوعمران ارمنی
از عبدالله بن حکم

← طریق دوم


۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی و محمد بن حسن
۲ - احمد بن ادریس
۳ - محمد بن حسان
۴ - ابوعمران موسی بن رنحویه ارمنی
از عبدالله بن حکم

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: یک طریق شیخ صدوق به عبدالله بن حکم از جهت سهل بن زیاد و ابی عمران ضعیف است و در آن نیز حسین بن احمد بن ادریس است. طریق دیگر از جهت محمد بن حسان و ابو عمران ضعیف است. مراد از محمد بن حسان همان رازی است چون راوی از وی احمد بن ادریس است.
مرحوم قهپایی: هر دو سند ضعیف است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر ضعیف است و امکان قول به اعتبار آن است چون کتاب عبدالله بن حکم نزد اصحاب معتبر است گرچه خود وی ضعیف است، و ضعف مشایخ اجازه ضرری ندارد.
محدث نوری که دو سند به علت مجهول بودن بعضی از رجال سند و ضعف برخی دیگر بنا به مشهور ضعیف هستند از نظر شارح خبر ضعیف است و امکان قول به اعتبار آن وجود دارد چون کتابش مورد اعتماد اصحاب و چون از اصحاب اجازه است ضعف خود وی مضر نیست، امکان اعتبار خبر وجود داد.
آیت الله خویی: هر دو طریق شیخ صدوق به عبدالله بن حکم ارمنی از جهت ابو عمران ضعیف هستند، طریق اول علاوه بر آن در جهت سهل بن زیاد و حسین بن احمد ادریس و طریق دوم نیز از جهت محمد بن حسان ضعیف است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۶۳.
[۳] مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۲۷.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۶.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۱۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۶۳.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۷۰.    
۳. مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۲۷.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۶.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۱۶.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۱، ص۱۸۳.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ صدوق به عبدالله بن حکم ارمنی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۱۷.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ صدوق
جعبه ابزار