طرق شیخ طوسی به ابان بن عثمان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به ابان بن عثمان، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به ابان بن عثمان می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به ابان بن عثمان سیزده طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- محمد بن محمد بن نعمان و حسین بن عبیدالله
۲- محمد بن عمر بن یحیی علوی حسینی
۳- احمد بن محمد بن سعید
۴- علی بن حسن بن فضال
۵- محمد بن عبدالله بن زراره
۶- احمد بن محمد بن ابی‌نصر
از ابان بن عثمان

← طریق دوم


۱- احمد بن محمد بن موسی
۲- احمد بن محمد بن سعید
۳- علی بن حسن بن فضال
۴- محمد بن عبدالله بن زراره
۵- احمد بن محمد بن ابی‌نصر
از ابان بن عثمان

← طریق سوم


۱- محمد بن محمد بن نعمان و حسین بن عبیدالله
۲- محمد بن عمر بن یحیی علوی حسینی
۳- احمد بن محمد بن سعید
۴- علی بن حسن بن فضال
۵- اسماعیل بن مهران
۶- احمد بن محمد بن ابی‌نصر و محمد بن سعید بن ابی‌نصر
از ابان بن عثمان

← طریق چهارم


۱- احمد بن محمد بن موسی
۲- احمد بن محمد بن سعید
۳- علی بن حسن بن فضال
۴- اسماعیل بن مهران
۵- احمد بن محمد بن ابی‌نصر و محمد بن سعید بن ابی‌نصر
از ابان بن عثمان

← طریق پنجم


۱- احمد بن عبدون
۲- علی بن محمد بن زبیر
۳- علی بن حسن بن فضال
۴- محمد بن عبدالله بن زراره
۵- احمد بن محمد بن ابی‌نصر
از ابان بن عثمان

← طریق ششم


۱- احمد بن عبدون
۲ - علی بن محمد بن زبیر
۳- علی بن حسن بن فضال
۴- اسماعیل بن مهران
۵- احمد بن محمد بن ابی‌نصر و محمد بن سعید بن ابی‌نصر
از ابان بن عثمان

← طریق هفتم


۱- حسین بن عبیدالله
۲- احمد بن محمد بن سلیمان زراری
۳- محمد بن سلیمان زراری و علی بن سلیمان زراری
۴- علی بن حسن بن فضال
۵- محمد بن عبدالله بن زراره
۶- احمد بن محمد بن ابی‌نصر
از ابان بن عثمان

← طریق هشتم


۱- حسین بن عبید‌الله
۲- احمد بن محمد بن سلیمان زراری
۳- محمد بن سلیمان زراری و علی بن سلیمان زراری
۴- علی بن حسن بن فضال
۵- اسماعیل بن مهران
۶- احمد بن محمد بن ابی‌نصر و محمد بن سعید بن ابی‌نصر
از ابان بن عثمان

← طریق نهم


۱- ابو‌الحسین بن ابی‌جید و حسین بن عبید‌الله
۲- احمد بن محمد بن یحیی عطار
۳- عبدالله بن جعفر حمیری
۴- احمد بن محمد بن عیسی
۵- احمد بن محمد بن ابی‌نصر
از ابان بن عثمان

← طریق دهم


۱- حسین بن عبید‌الله
۲- احمد بن جعفر بن سفیان
۳- احمد بن ادریس
۴- محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب
۵- جعفر بن بشیر
از ابان بن عثمان

← طریق یازدهم


۱- ابوالحسین بن ابی‌جید
۲- محمد بن حسن بن ولید
۳- معلی بن محمد بصری
۴- محمد بن جمهور عمی
۵- جعفر بن بشیر
از ابان بن عثمان

← طریق دوازدهم


۱- عدة من اصحابنا
۲- ابوالمفضل محمد بن عبیدالله شیبانی
۳- ابوجعفر محمد بن جعفر بن بطه
۴- احمد بن محمد بن عیسی
۵- محسن بن احمد
از ابان بن عثمان

← طریق سیزدهم


۱- عدة من اصحابنا
۲- ابوالمفضل محمد بن عبیدالله شیبانی
۳- ابوجعفر محمد بن جعفر بن بطه
۴- احمد بن محمد بن عیسی
۵- ابن ابی‌نصر
از ابان بن عثمان

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی بدون بیان تعداد طرق به طور کلی می‌فرماید:
در طریق شیخ طوسی به ابان بن عثمان در فهرست احمد بن جعفر بن سفیان و احمد بن محمد بن یحیی است.
آیة الله خویی: شیخ طوسی به ابان بن عثمان در فهرست طرقی دارد که بعضی از آن‌ها مشکل ندارند ولی محقق اردبیلی در جامع الروات متوجه آن‌ها نشده است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۲-۴۷۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۵۹-۶۱.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۲-۴۷۵.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۱۴۳.    
۴. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۱۴۷.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به ابان بن عثمان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۰.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ طوسی
جعبه ابزار