طرق شیخ طوسی به احمد بن محمد برقی در مشیخه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به احمد بن محمد بن خالد، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به احمد بن محمد برقی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به احمد بن محمد بن خالد در مشیخه شش طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- شیخ مفید
۲- جعفر بن محمد بن قولویه
۳- محمد بن یعقوب کلینی
۴- عده من اصحابنا
از احمد بن محمد بن خالد

← طریق دوم


۱- حسین بن عبیدالله
۲- ابوغالب احمد بن محمد زراری و ابومحمد‌ هارون بن موسی تلعکبری و ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه و ابوعبدالله احمد بن ابی‌رافع صیمری و ابوالمفضل شیبانی و…
۳- محمد بن یعقوب کلینی
۴- عده من اصحابنا
از احمد بن محمد بن خالد

← طریق سوم


۱- احمد بن عبدون
۲- احمد بن ابی‌رافع و عبدالکریم بن عبدالله بن نصر بزاز
۳- محمد بن یعقوب کلینی
۴- عدة من اصحابنا
از احمد بن محمد بن خالد

← طریق چهارم


۱- شیخ مفید
۲- احمد بن محمد بن حسن بن ولید
۳- محمد بن حسن بن ولید
۴- سعد بن عبدالله
از احمد بن محمد بن خالد

← طریق پنجم


۱- شیخ مفید ابوعبدالله
۲- ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه
۳- علی بن حسین بن بابویه و محمد بن حسن بن ولید
۴- سعد بن عبدالله و حمیری
از احمد بن محمد بن خالد

← طریق ششم


۱- حسین بن عبیدالله
۲- احمد بن محمد زراری
۳- علی بن حسین سعدآبادی
از احمد بن محمد بن خالد

ارزیابی

[ویرایش]

مرحوم اردبیلی، علامه حلی، مجلسی و خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ طوسی به احمد بن محمد بن خالد صحیح است.
مرحوم قهپایی به طور کلی می‌فرماید: طرق شیخ طوسی به احمد بن محمد بن خالد در مشیخه خالی از ضعف و وهن نیست.
[۳] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۸.
[۶] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۰۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، ج۴، ص۳۱۴.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، ج۴، ص۳۳۹.    
۳. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۸.
۴. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۳۶.    
۵. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخه تهذیب الاحکام، ص۴۴-۸۵.    
۶. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۰۷.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۳، ص۵۴.    
۸. مجلسی، محمدباقر، ملاذ الاخیار، ج۱۶، ص۶۹۳-۷۰۰.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به احمد بن محمد بن خالد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار