طرق شیخ طوسی به عبدالله بن محمد حجال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به عبدالله بن محمد حجال، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به عبدالله بن محمد حجال می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به عبدالله بن محمد حجال در فهرست سه طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- شیخ مفید
۲- ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه
۳- علی بن حسین بن بابویه
۴- علی بن حسن بن علی کوفی
۵- حسن بن علی کوفی
از عبدالله بن محمد حجال

← طریق دوم


۱- ابن ابی‌جید
۲- ابن ولید
۳- سعد بن عبدالله و حمیری
۴- حسن بن علی کوفی
از عبدالله بن محمد حجال

← طریق سوم


۱- عدة من اصحابنا
۲- ابوالمفضل شیبانی
۳- ابن بطه
۴- احمد بن ابی‌عبدالله
۵- ابوعبدالله برقی
از عبدالله بن محمد حجال

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: یک طریق شیخ طوسی به عبدالله بن محمد حجال - طریق اول - در فهرست مجهول و در طریق دیگر - طریق دوم - ابن ابی‌جید است و در مورد طریق سوم می‌فرماید ضعیف است.
آیة الله خویی: طریق دوم شیخ طوسی به عبدالله بن محمد حجال در فهرست با توجه به این که ابن ابی‌جید در آن است صحیح است زیرا نام برده بنا به اظهر ثقه است.
[۳] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۰۲.
[۴] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۶۷.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۷۴.    
۳. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۰۲.
۴. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۸.
۵. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۱، ص۳۲۲-۳۲۳.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به عبدالله بن محمد حجال»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار