طریق شیخ صدوق به عبدالمومن بن قاسم انصاری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به عبدالمومن بن قاسم انصاری، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات عبدالمومن بن قاسم انصاری را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به عبد المومن بن قاسم انصاری به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - سعد بن عبدالله
۳ - محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب
۴ - حکم بن مسکین
۵ - ابوکهمس
از عبدالمومن بن قاسم انصاری

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: در طریق شیخ صدوق به عبدالمومن بن قاسم انصاری، حکم بن مسکین و ابوکهمس مهمل هستند.
مرحوم قهپایی: سند حسن است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر قوی کالصحیح است
محدث نوری: سند صحیح است و عبدالمومن بن قاسم ثقه است. پس خبر صحیح است.
آیت‌الله خویی: طریق شیخ به عبدالمومن بن قاسم از جهت حکم بن مسکین و ابوکهمس ضعیف است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۵۳۷.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۸۴.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۹.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۲.
[۶] نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۱۲، ص۱۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۵۳۷.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۷۸.    
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۸۴.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۹.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۲.
۶. نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۱۲، ص۱۲.


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به عبدالمومن بن قاسم انصاری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۰۱/۱۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار