ظن غیر لفظی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افظن به مراد متکلم از راه های غیر لفظی را ظن غیر لفظی می‌گویند.


معنای ظن غیر لفظی

[ویرایش]

در موارد شک در مراد متکلم ـ بعد از علم به وضع ـ راه‌هایی برای کشف مراد متکلم در نزد عرف وجود دارد که برخی علم آور و برخی ظنی می باشد؛ بنابراین، طرق ظنی، شیوه‌هایی است که نسبت به منظور متکلم افاده ظن می نماید، و این روش ها یا لفظی است یا غیر لفظی. ظن حاصل از طرق غیر لفظی را ظن غیر لفظی می گویند.

نظر میرزا حبیب الله رشتی

[ویرایش]

مرحوم " میرزا حبیب الله رشتی " در این باره می‌گوید: ظن غیر لفظی از مصادیق ظن مطلق است و ظن غیر لفظیی را که دلیل خاص بر اعتبار آن اقامه شده باشد، نیافتم و کسی را که درباره ظن مطلق، مطلقا چنین ادعایی داشته باشد، نیز نیافتم، هر چند بعضی ها در مقام تعارض، ظن حاصل از " غلبه " و امثال آن را از مصادیق ظن غیر لفظی شمرده‌اند، اما این خیالی بیش نیست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. رشتی، حبیب الله بن محمد علی، بدایع الافکار، ص۸۹.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «ظن غیر لفظی».


رده‌های این صفحه : اصول فقه | ظن | مباحث حجت | مباحث ظن
جعبه ابزار