ظهور لفظی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افظهور به دست آمده از خود لفظ را ظهور لفظی می‌گویند.


تعریف ظهور لفظی

[ویرایش]

ظهور لفظی، مقابل ظهور حالی بوده و عبارت است از ظهوری که از خود لفظ به دست می آید نه از حال متکلم و قراین مقامی.

اسباب ظهور لفظی

[ویرایش]

ظهور لفظی دو سبب دارد:
۱ وضع:که سبب تبادر معنا به ذهن مخاطب و ظهور لفظ در آن معنا می شود.
۲ انصراف:در صورتی که از انس ذهنی نشأت گرفته باشد نه انصراف بدوی مانند: انصراف کلمه گوشت به گوشت قرمز، در اذهان اهل عرف.
[۱] انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائدالاصول، ج۱، ص۶۷.
[۵] ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۱، ص۱۹۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائدالاصول، ج۱، ص۶۷.
۲. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۵۰۸.    
۳. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۲، ص۱۸۰.    
۴. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۱۳۵.    
۵. ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۱، ص۱۹۷.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «ظهور لفظی».


جعبه ابزار