عباسی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعباسی اصفهانی، از سادات و شعرای اصفهان در قرن یازدهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عباسی، از سادات و شعرای اصفهان در قرن یازدهم هجری بوده و به خاطر منادمت شاه عباس اوّل «عباسی» تخلّص می‌کرد. سفری به هند رفته و اوحدی بلیانی در سال ۱۰۰۵ق در «اجمیر» هند او را دیده است. ابیات زیر از اوست:

"جز حرف قتلم آن بت بدخو نمی‌کرد ••• با من سخن به جز خم ابرو نمی‌کند".
[۱] حسین‌صبا، محمدمظفر، تذکره روز روشن، ص۵۲۱.
[۲] سمرقندی، دولتشاه، تذکره الشّعراء، غنی، ص۸۷.
[۳] ایمان، رحم‌علی‌خان، منتخب اللطایف، ص۴۵۵.
[۴] اوحدی بلیانی، محمد، تذکره عرفات العاشقین، ج۴، ص۲۵۸۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسین‌صبا، محمدمظفر، تذکره روز روشن، ص۵۲۱.
۲. سمرقندی، دولتشاه، تذکره الشّعراء، غنی، ص۸۷.
۳. ایمان، رحم‌علی‌خان، منتخب اللطایف، ص۴۵۵.
۴. اوحدی بلیانی، محمد، تذکره عرفات العاشقین، ج۴، ص۲۵۸۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۹۴.    


جعبه ابزار