عباس بن قربانعلی کزازی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعباس بن قربانعلی کزازی اصفهانی، از نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عباس بن قربانعلی کزازی، از نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری در شوال ۱۲۱۹ق کتاب «قوانین المحکمه» میرزای قمی را به خط نسخ در اصفهان نوشته و کتاب به شماره ۴۵۱۲ در کتابخانه مجلس شورای ملّی موجود است.
[۱] حائری، عبدالحسین، فهرست مجلس، ج۱۲، ص۱۸۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حائری، عبدالحسین، فهرست مجلس، ج۱۲، ص۱۸۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۶۶.    


جعبه ابزار