عبدالرزاق سمرقندی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکمال الدین عبد الرزاق سمرقندی در سال ۸۱۶ در هرات متولد شد. وی در سن بیست و پنج سالگی به خاطر کتابی که نوشت وارد دربار شاهی شد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

«کمال الدین عبد الرزاق سمرقندی» فرزند مولانا جلال الدین اسحق سمرقندی است که در دوازدهم شعبان سال ۸۱۶ در هرات به دنیا آمد. پدرش در اردوی شاهرخ پسر تیمور به منصب قضا و پیش نمازی مشغول بوده و گاهی نیز در مجلس شاه به توضیح مسائل و قرائت رسائل می‌پرداخت. کمال الدین نیز بعد از فوت پدر، درسال ۸۴۱ شرحی بر رساله‌ای که قاضی عضد الدین ایجی در معنی اسم اشارت تالیف کرده بود، نوشت و آن را به نام شاهرخ تالیف نمود و به او تقدیم کرد و بدین گونه بود که در سن بیست و پنج سالگی به دربار شاهرخی راه یافت.

منصب شیخی

[ویرایش]

بعد از فوت خاقان سعید، ملازم میرزا عبد الطیف، میرزا عبدالله، میرزا ابوالقاسم بابر و میرزا ابراهیم (پسران و نوادگان شاهرخ) شد و در زمان سلطان ابو سعید گورکان، در سال ۸۶۷ به منصب شیخی خانقاه شاهرخ منصوب گشت و تا آخر ایام عمر بدان اشتغال داشت.

وفات

[ویرایش]

وفاتش در ماه جمادی الاخری سال ۸۸۷ روی داد.

عناوبن مرتبط

[ویرایش]

مطلع سعدین و مجمع بحرین (کتاب)

منبع

[ویرایش]

نرم افزار تاریخ اسلامی ایران، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار